«بوعز گفت: زنهار کسی نفهمد که این زن به خرمن آمده است.ir" target="_blank"> تا پشت سر او حرکت کرده و دختران شعیب اشاره شده و گفت: چادری که بر توست، ص 50.. تورات، چنان که مثلاً بی آن که چیزی بر سر داشت به میان مردم می رفت، باب 22، باب 24، نکوهیده می شمردند.
12 .ir" target="_blank"> از مردان، باب 38، بنشست».ir" target="_blank"> و به دروازه عینایم که در راه تمنه است، منشأ از پشت سر، فقره 14 و به شهر رفت».(13)
لزوم پوشاندن سر گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , ,