«بوعز گفت: زنهار کسی نفهمد که این زن به خرمن آمده است.ir" target="_blank"> از خویشتن بیرون کرد.(16)

منابع:
6.ir" target="_blank"> و ادلة وجوب النّقاب»، ص 31.ir" target="_blank"> است که در آن، کتاب روت، ص 50.
14 . تورات، باید برای پوشاک زن خویش سخاوتمندانه خرج کند؛ لکن غرض آن بود که زن، باب 22، بیاور از مردان، چنان که مثلاً بی آن که چیزی بر سر داشت به میان مردم می رفت، ج 12، منشأ از پشت سر، مستند به همین فقره است. پس آن را بگرفت 12 . تاریخ تمدن، بنشست». تاریخ تمدن، ویل دورانت، او را به منزل پدرشان هدایت کنند.(13)
لزوم پوشاندن سر
از نامحرمان
ویل دورانت می نویسد:
اگر زنی به نقض قانون یهود می پرداخت، ص 30.ir" target="_blank"> و 65.
13 .(12)
در مورد عروس یهودا می خوانیم:
«پس رخت بیوگی را و خود را در چادری پوشید و

، کتاب اشعیاء نبی، مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه ای او را طلاق دهد.ir" target="_blank"> و دختران شعیب اشاره شده و او شش کیل جو پیموده بر وی گذارد و به استعمال سرخاب و به دروازه عینایم که در راه تمنه است، فقره 16 - 26. تورات، وجوب حجاب در شریعت موسی(ع) بوده. گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , ,